Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO dywany.slask.pl

Sklep Internetowy dywany.slask.pl działający pod adresem http://www.dywany.slask.pl jest serwisem prowadzonym przez:

"CARPETS GROUP" spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą przy ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-73-28, REGON: 243-118-354, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000441312,

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy:
"CARPETS GROUP" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Pułaskiego 17, 41- 800 Zabrze
adres email: sklep@dywany.slask.pl,
numer telefonu: 32 740 96 96
numer telefonu komórkowego: 602 721 070

 1. Definicje.
  Użytym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego dywany.slask.pl (zwanego dalej Regulaminem) definicjom, nadaje się następujące znaczenie:
  1. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  3. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów Towarów w Sklepie Internetowym dywany.slask.pl
  4. Towar - oznacza wszystkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym dywany.slask.pl, w szczególności dywany, chodniki oraz wykładziny.
  5. Umowa sprzedaży - oznacza umowę, na mocy której przedsiębiorca zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na Klienta, a Klient zobowiązuje się zapłacić cenę.
  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
  7. Koszyk - oznacza narzędzie dostępne na stronie http://www.dywany.slask.pl, umożliwiające złożenie zamówienia. Za jego pomocą Klienci mogą wskazywać towary i ich ilości, ustalać koszty dostawy oraz całkowitą wartość zamówienia.
  8. Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  9. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; za trwały nośnik w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się także pocztę elektroniczną.
  10. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
  11. Sprzedający– oznacza "CARPETS GROUP" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą przy ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-73-28, REGON: 243-118-354, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000441312; Sprzedający jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zmianami)
  12. Usługobiorca - osoba fizyczna, osobę prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  13. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  14. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
  15. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014r poz. 827);
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 2. Warunki i informacje ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego dywany.slask.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi - w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną - regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  3. Sklep Internetowy dywany.slask.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojego asortymentu na stronie http://www.dywany.slask.pl i świadczy drogą elektroniczną- zgodnie z niniejszym Regulaminem - następujące usługi:
   • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego dywany.slask.pl za pomocą Koszyka.
   • umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego dywany.slask.pl na zasadach określonych w pkt. X.
  4. Sprzedający wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dywany.slask.pl przez Klienta, w celu:
   • utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy;
   • dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców,
   • prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego dywany.slask.pl

    Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce Internetowej.
  5. Klient, który zarejestrował Konto Klienta może w każdej chwili żądać od Sprzedającego usunięcia swojego Konta Klienta, a żądanie takie jest dla Sprzedającego wiążące.
  6. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym dywany.slask.pl jest możliwe pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) i spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
   • Procesor: 1 GHz
   • RAM: 1 GB pamięci RAM
   • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
   • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
   • Sterowanie: klawiatura, mysz
   • Opcjonalnie: słuchawki
   • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
   • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
   • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej http://www.dywany.slask.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tej strony internetowej lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
    Zabronione jest wykorzystywanie strony http://www.dywany.slask.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność strony z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Warunki sprzedaży.
  1. Informacje o Towarach (w szczególności ich opisy, wymiary , ceny) zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego dywany.slask.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 Kodeksu cywilnego poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
  2. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym dywany.slask.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie inne podatki (ceny brutto). Ceny te nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki.
  3. W przypadku Towarów występujących w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia, waga itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W przypadkach takich, ostateczne ceny konkretnych opcji są jasno wyszczególnione i są widoczne w momencie dodawania towaru do Koszyka zamówień.
  4. W Koszyku Klient dokonuje wyboru formy dostawy oraz formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty. Klient, zawierając umowę sprzedaży zobowiązuje się do zapłaty całkowitej wartości zamówienia wskazanej w Koszyku
  5. Sklep Internetowy dywany.slask.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach sprzedawanych towarów, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów przed dokonaniem ww. zmian.
  6. Klient może złożyć zamówienie za pomocą sieci internet bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu Internetowego dywany.slask.pl (zamówienie składane jako gość) lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.
  7. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.dywany.slask.pl Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie się do Konta Klienta w przyszłości. Zarejestrowany Klient może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
  8. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy:
   • wybrać towar, jego wymiary, kolor oraz ilość,
   • wybrać formę złożenia zamówienia: jako gość lub opcję z zakładaniem konta albo zalogować się na wcześniej utworzone konto,
   • wprowadzić dane wymagane do realizacji umowy stosownie do wymagań formularza,
   • wybrać formę dostawy,
   • wybrać formę oraz sposób płatności,
   • potwierdzić wprowadzone wcześniej dane a następnie nacisnąć na okienko "DALEJ"
   • potwierdzić akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez zaznaczenie przeznaczonych do tego miejsc, a następnie nacisnąć na okienko "ZAMAWIAM I PŁACĘ"
  9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą naciśnięcia przez Klienta na okienko "ZAMAWIAM I PŁACĘ"
  10. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient otrzymuje, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, e-mail zawierający potwierdzenie zawarcia umowy i przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z informacjami określonymi w niniejszym Regulaminie- stosownie do art. 21 ustawy o prawach Konsumenta.
  11. Sprzedający dostarcza Klientowi w momencie wydania towaru paragon fiskalny lub - na żądanie nabywcy - fakturę VAT. Wybór formy dokumentacji sprzedaży należy do Klienta. Wola odbioru faktury VAT winna być złożona w momencie składania zamówienia, poprzez uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (NIP oraz firma) w przeciwnym razie Sprzedawca wydaje Klientowi paragon fiskalny.

 4. Warunki płatności:
  1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamawiany towar, wedle własnego wyboru:
   • przelewem, uiszczając z góry całkowitą wartość zamówienia, na następujący numer rachunku bankowego: PKO BP SA,nr konta:86 1020 2401 0000 0002 0388 7064 Przelew Klient wykonać winien w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży;
   • gotówką w formie pobrania- należność pobierana jest przez osobę dostarczającą towar (kurier lub listonosz), a płatność dokonana winna być w momencie odbioru Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę;
   • gotówką w punktach odbiorów osobistych- płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru
   • odbiór osobisty płatny na miejscu przy odbiorze w kwocie 20,00 zł.
  2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku brak wpływu wpłaty w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, Sprzedający anuluje zamówienie, informując Klienta o tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 5. Warunki dostawy.
  1. Sklep Internetowy dywany.slask.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów na Klienta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. Klient powinien wybrać sposób dostarczenia mu lub odbioru towaru przy składaniu zamówienia.
  2. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zakupiony towar to:
   • od 1 do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, gdy jako formę płatności Klient od wskazał pobranie,
   • od 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego za zakupiony towar, gdy jako formę płatności Konsument wskazał przelew na Konto bankowe Sprzedającego.

    Przewidywany czas dostarczenia to 2 do 5 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w pkt. 1
   • odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym kontakcie z Firmą Carpets Group Sp. z o .o.Sp.K jest odpłatny w kwocie 20,00 zł brutto.
  3. Towary dostarczane są do Klientów przez firmę kurierską General Logistics Systems.
  4. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się nad adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  5. Koszt dostawy zależny jest od łącznej ceny zamawianych towarów, wielkości i wagi towaru oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia towaru dokonywana jest przy składaniu zamówienia - w Koszyku, przed zawarciem umowy sprzedaży.

   Waga przesyłki Przedpłata (przelew na rachunek bankowy Pobranie (zapłata w momencie wydania przesyłki przez przewoźnika

   • do 30 kg 20,00 zł 25,00 zł
   • do 50 kg 77,00 zł 82,00 zł + 0,15 % wartości przy kwocie 5 000,00zł- 11 000,00 zł
   • odbiór osobisty 20,00 zł

    UWAGA! Dywany do 200 cm zwijamy w rulon, pozostałe składamy w kostkę. Dywany zwijane w kostkę winny być rozpakowane niezwłocznie po ich otrzymaniu- w celu rozprostowania i uniknięcia powstania załamań!
  6. Klient może także dokonać odbioru towaru we własnym zakresie i na własny koszt w jednym z punktów odbioru, które wskazane są na stronie http://www.dywany.slask.pl Towar gotowy winien być do odbioru w następujących terminach: od poniedziałku do piątku od 9:00 – 17:00

   O dokładnym terminie gotowości towaru do odbioru z wybranego punktu odbioru osobistego Klient informowany jest pocztą elektroniczną.
 6. Reklamacje
  1. Sprzedający zobowiązany jest wydać Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeśli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę wadliwego produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
  3. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji i powiadomić Klienta będącego konsumentem o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji.
  4. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży
  5. Reklamacje Klient będący konsumentem winien złożyć:
   • w formie pisemnej- wysyłając lub dostarczając osobiście zgłoszenie reklamacyjne, w tym sporządzone na formularzu reklamacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres pocztowy Sprzedającego wskazany wyżej w treści niniejszego Regulaminu pod pozycją: Dane kontaktowe.
   • wysyłając zgłoszenie reklamacyjne pocztą elektroniczną na adres: sklep@dywany.slask.pl
   • ustnie do protokołu w siedzibie Sprzedającego.

    Dla zawiadomień o których mowa w punktach a)-b) Klient może skorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zgłoszenie reklamacyjne na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
    • imię, nazwisko lub nazwa i adres zgłaszającego reklamację,
    • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
    • opis wady i termin w jakim została ona stwierdzona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
    • żądanie reklamującego,
    • datę wniesienia reklamacji,
    • podpis zgłaszającego reklamację.

     Do zgłoszenia dołączyć należy dowód zakupu reklamowanego towaru, a w przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej także zdjęcie (zapisane w formacie jpg lub skan dowodu zakupu, zapisany w pliku typu PDF.
  6. W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji Klient może także dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego zdjęcia reklamowanego towaru (w formacie jpg). Ułatwi to rozpoznanie ewentualnych wad bez konieczności odsyłania towaru Sprzedającemu. Jeśli zdjęcia nie będą wystarczające dla rozpatrzenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego i poprosi go o odesłanie towaru w celu jego zbadania lub też przekazanie go w tym celu osobie upoważnionej przez Sprzedającego. W przypadku braku dołączenia zdjęć do zgłoszenia reklamacyjnego Klient winien odesłać towar Sprzedającemu. Towar odesłany winien być Sprzedającemu na adres pocztowy wskazany wyżej w pozycji: Dane kontaktowe.
  7. Sprzedający zwraca Klientowi będącemu konsumentem poniesione koszty odesłania towaru w celu rozpatrzenia reklamacji (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż forma dostawy wskazana przez Sprzedającego wyżej w pkt. V.3 Regulaminu, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za zakup danego towaru. Klient nie będący konsumentem odsyła reklamowany towar na swój koszt. Sprzedający nie zwraca Klientowi nie będącemu konsumentem kosztów wysyłki reklamowanego towaru i jedynie w przypadku uznania reklamacji Sprzedający wysyła Klientowi na swój koszt towar wolny od wad lub towar naprawiony.

 7. Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami)
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na jeden z adresów Sprzedającego wskazanych w niniejszym Regulaminie w pozycji "Dane kontaktowe". Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN . Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  6. Towar powinien być należycie zabezpieczony na czas transportu i zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

    UWAGA!! Za rzecz, o której mowa w podpunkcie b) uznaje się,w rozumieniu niniejszego Regulaminu , w szczególności towar dostosowany wymiarami (długością lub szerokością) lub innymi parametrami do indywidualnego życzenia Klienta ,wskazanymi przy składaniu zamówienia.

 8. Zwrot należności
  1. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Klientowi, nie później niż w ciągu 14 dni, zapłaconą przez Klienta należności w niżej wymienionych przypadkach:
   • anulowania, za zgodą Sprzedającego, zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
   • odstąpienia od umowy sprzedaży (jeśli cena towaru została już zapłacona);
   • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
  2. W przypadku zapłaty przez Klienta przelewem zwrot należności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), Sprzedający zwróci się do Klienta na podany przez niego adres e-mail o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot i o wyrażenie zgody na dokonanie zwrotu należności w ten sposób. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego od Klienta wiadomości e-mail, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego i oświadczeniem Klienta, że zgadza się on na zwrot należności na wskazany rachunek, Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego, lub nie wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot w przypadku określonym w pkt. 2.

 9. Ochrona danych osobowych.
  1. Administratorem danych osobowych jest "CARPETS GROUP" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-73-28, REGON: 243-118-354, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000441312.
  2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zmianami), może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dywany.slask.pl, obsługi procesu rejestracji oraz logowania do Konta Klienta.
  4. Każda osoba, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych i ich usunięcia.

 10. Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu http://www.dywany.slask.pl
  1. "CARPETS GROUP" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego http://www.dywany.slask.pl.
  2. 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów Sklepu Internetowego http://www.dywany.slask.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie Internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
  3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
   • naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich,
   • nawołujące do nienawiści czy przemocy,
   • obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
   • pozostających w sprzeczności z Interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
  4. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 11. Postanowienia końcowe.
  1. Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia sprzedaży towarów w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowej http://www.dywany.slask.pl
  2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Konsumentami zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
  4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego. na stronie http://www.dywany.slask.pl Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  7. Wszystkie nazwy towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego http://www.dywany.slask.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
  8. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie internetowej http://www.dywany.slask.pl oraz do wglądu w siedzibie Sprzedającego.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl